ARTIST

The Subtitle Project

แนวเพลง : Indie pop / Dream pop
สมาชิก
มายด์ – วรัญญา พงษ์เพ็ชร์ (ร้องนำ)
เด๋อ –  ณครินทร์ รอดพุฒ (เบส)
มัท – เทอดพงศ์ พงษ์จินดา (กีตาร์)

The Subtitle Project คือ project ที่นำเสนอผลงานในรูปแบบที่คล้ายกับ งานศิลปะ งานเขียน หรือภาพยนตร์ โดยส่งผ่านเแนวดนตรี pop ฟังง่ายไม่ซับซ้อน เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่คือ สะท้อนความสะเทือนใจที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องของ moment ของชีวิต ความรัก การเมือง ความไม่เท่าเทียมกันของต้นทุนในชีวิต

แทรคแนะนำ

https://www.youtube.com/watch?v=SKaW-ulMfHU
https://www.youtube.com/watch?v=X9Cxh8PIMZk
https://www.youtube.com/watch?v=peqgNK-1dDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *